Játékszabály

Általános nyereményjáték szabályzat

 

Jelen Nyereményjáték szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) a Nyerj a neten online portál hivatalos oldalán (weboldalán: www.nyerjaneten.hu), meghirdetett ingyenes tudás és kognitív képességen alapuló kvízjátékokra vonatkozik (a továbbiakban: Játék), az adott Játéknál feltüntetett egyedi feltételekkel.

A játék Szervezője a Grapes Communication Kft. (székhely: 1124 Budapest, Vércse utca 17.; cégjegyzékszám: 01 09 916371), továbbiakban: Szervező.

 

A Játékban résztvevő jelentkező a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadja a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magára nézve kötelezőnek ismeri el az abban foglaltakat.

 

1. A Játékban résztvevő személyek

 

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, e-mail címmel rendelkező internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.
Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

 • a Szervező tulajdonosai, vezető tisztségviselője, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.);
 • egyéb, a lebonyolításban közvetlenül közreműködő cégek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, munkavállalói, megbízottjai, valamint azok közeli hozzátartozói.

 

2. A Játék időtartama, feltételei

 

A Játék időtartamát, a kvíz kitöltési határidejét és a játék egyedi szabályait az egyes konkrét Játékok leírásai tartalmazzák. A Játékban részt venni, arra jelentkezni a kitöltési határidő napján az adott játéknál megadott óráig lehetséges. A rendszer az adott Játékra való jelentkezés lehetőségét a jelentkezési/kitöltési határidő beálltával megszünteti, a határidő után a Játékos az adott játékban nem vehet részt, ezzel kapcsolatban igényt a Szervezővel szemben nem támaszthat.

A Szervező fenntartja a jogot a Játék teljes tartalmának előzetes vagy utólagos értesítés, illetve bejelentés nélküli módosítására, különösen, de nem kizárólag: a Játék elnevezése, elérhetősége, kezdő és záró időpontja, menete, részvételi feltételei, szabályai tekintetében. A Szervező jogosult jelen Játékszabályzatot egyoldalúan, a Játékos hozzájárulása nélkül módosítani.

A Szervező a nyereményjátékban való részvételt a módosított szabályzat elfogadásáig felfüggesztheti illetve megtilthatja. A Szervező jogosult a Játékot előzetes vagy utólagos értesítés illetve bejelentés nélkül egyoldalú döntéssel szüneteltetni vagy megszüntetni, és/vagy a Játékra vonatkozó minden információt, adatot törölni. A Szervező a magyar jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizár minden, a Játék használatából eredő közvetlen vagy közvetett kárral és költséggel kapcsolatos kártérítést. A Szervező minden változtatás esetén a megfelelő módon írásban – email formájában - tájékoztatja a Játékosokat.

 

3. Jelentkezés a Játékra

 

A Játékra jelentkezni

 • a weboldalon történő előzetes regisztrációval,
 • a regisztráció során kért adatok megadásával,
 • az adatvédelmi tájékoztató elfogadásával,
 • az adott Játék megkezdésével,
 • az adott Játéknál kért adatok hiánytalan megadásával lehet.

 

A Játékra történő jelentkezés kizárólag ezen feltételek együttes teljesülése esetén érvényes.

Játékos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szervező által kért adatok megadása a Játékban való részvétel feltétele, így tudomásul veszi, hogy amennyiben a kért adatokat megadni nem kívánja, úgy a Játékban nem vehet részt, a Játékban való részvétel és a Regisztráció önkéntes.

 

A Játékost terheli a saját részvételéhez szükséges technikai és egyéb feltételek megteremtése, fenntartása és az ezekből származó minden költség és felelősség viselése.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék szellemével ellentétes magatartás, vagy hamis vagy megtévesztő adatközlés, a Játékban elért feltűnő, és/vagy rendellenes felhasználásra utaló eredmény  esetén a Játékost előzetes értesítés nélkül jogosult kizárni a Játékból azzal, hogy az egyedi eseteket a Szervező jogosult kivizsgálni és a szabályszerű, nem rosszhiszemű eredményeket utólag elismerni. Kizárt Játékos nyereményt nem kaphat.

 

Egyes Játékokra kizárólag a Szervező által küldött hírlevelekre feliratkozott Játékosok jelentkezhetnek, az a Játékos, aki a hírlevél szolgáltatásra nem kíván feliratkozni tudomásul veszi és elfogadja, hogy azon Játékokban, amelyek a hírlevélre feliratkozó Játékosok számára vannak fenntartva, nem jelentkezhet. Ezzel kapcsolatban a Szervezővel szemben a hírlevére fel nem iratkozott Játékos a Szervezővel, és/vagy a többi Játékossal szemben semmilyen igényt nem támaszthat. 

 

A nyeremények kézbesítéséhez, igénybe vehetőségéhez szükséges a pontos név, lakcím, e-mailcím és telefonszám megadása - melyeket már a Regisztrációkor szükséges megadni.

 

FONTOS SZABÁLY: Egy Játékos csak egy regisztrációval vehet részt a Játékban, és a játék során más személy vagy bármilyen eszköz segítségét igénybe nem veheti, a játék menetét vagy eredményeit nem befolyásolhatja - az elért eredményeket egyedül, a kognitív képességeire hagyatkozva kell elérnie. A Regisztráció során a valós adatok megadása a Játékos felelőssége azzal, hogy amennyiben a Szervező észleli, hogy a Játékos e szabályt megszegi, őt a Játékból valamennyi Regisztrációjával kizárja és regisztrációját törli a tisztességes szervezés és az egyenlő esélyek biztosítása, valamint a többi, szabályosan játszó Játékos érdekében. A Játékos csak abban az esetben vehet részt a Játékban, ha elfogadta a jelen Szabályzatot, és a szabályzatban foglaltak szerint hozzájárult személyes adatai kezeléséhez.

 

4. Nyeremény

 

A Játékok nyereményeit az egyes Játék leírások tartalmazzák. Amennyiben a nyeremény átvételének időpontjában nem áll rendelkezésre a megjelölt termék vagy szolgáltatás, akkor ahhoz értékben hasonló ajándéktárgy/szolgáltatás kerül átadásra. A nyeremények másra át nem ruházhatók, és semmilyen esetben nem válthatók át készpénzre.

 

A nyertest a nyereménnyel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére (az adózáshoz szükséges személyes adatokat - születési hely és idő, édesanyja neve, adószáma, TAJ száma, személyi igazolvány száma -  a Nyertesnek kötelező megadnia, az adó különben nem bevallható). A nyeremény átvételével és felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertest terhelik (pl. nyeremény átadásának helyszínére történő utazás költsége).

 

5. A nyertesek kiválasztása, nyertesek értesítése

 

A nyertes személye az egyes Játékok lezárultát követően kerül megállapításra. A nyertes az a Játékos, aki a szabályosan lebonyolított és szabályos részvétel és játék mellett a legmagasabb pontot éri el. Több azonos pontot elérő játékos közül a nyertes az elért pontszám időpontja alapján kerül kiválasztása - az nyer, aki időben a legkorábban érte el a nyertes pontszámot. A Játékos a játékban való részvétellel ezt a kiválasztási módot kifejezetten elfogadja.  

 

A Szervező a nyertes értesítését 5 munkanapon belül a Játékos telefonos elérhetőségén, illetve e-mail címén keresztü kísérli meg kizárólag. Amennyiben a nyertes Játékos nem elérhető, és nyolc órán belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel (válasz e-mail, illetve visszahívás telefonon), úgy a nyertes elveszíti nyertes jellegét, a nyeremény nem illeti meg.  Kiesik a nyertes abban az esetben is, amennyiben az adózáshoz szükséges adatait nem adja meg az első értesítéstől számított 3 napon belül. Ilyenkor nem kerül új nyertes megállapításra, a nyeremény visszakerül a weboldalra és újabb játék indítható érte. 

A nyertes Játékos kiesése esetén a második legtöbb pontot elérő Játékos válik nyertessé.

Több azonos pontszámot elérő második legmagasabb ponttal rendelkező Játékosok közül való választásra, az értesítésére és a válaszadására rendelkezésre álló határidőre a nyertes Játékosra vonatkozó fenti szabályok irányadóak. Amennyiben az így meghatározott nyertes is kiesik, úgy a pontszámban őt követő a nyertes. Az ötödik számú pótnyertes kiesése esetén a Szervező a nyereményjátékot meghiúsultnak tekinti és a nyeremény nem kerül felhasználásra.

 

A Szervező kizárja a felelősségét abban az esetben, ha a Nyertes, a megadott adatok pontatlansága vagy megváltozása, illetve postafiókja levélfogadásra alkalmatlan állapota, vagy bármely a Szervezőn kívül álló ok miatt nem értesül a nyereményről.

 

6. Nyeremény kézbesítése

 

A nyereménytárgyakat a Szervező kézbesíti, vagy személyesen adja át a nyertesnek (a Szervező székhelyén vagy megjelölt irodájában). A postázás átfutási ideje akár egy hónap is lehet. A Szervező mindent megtesz a nyeremények mielőbbi kézbesítése érdekében, kérjük kedves nyerteseink türelmét.
A nyeremények országhatáron kívülre történő küldése, kézbesítése nem megoldható, csak magyarországi címre van lehetőség eljuttatni a nyereményt.


A kézbesítéssel kapcsolatos reklamáció a Szervezőnél tehető meg.
Ha a Szervező nem tudja a Nyertest a megadott elérhetőségek valamelyikén elérni, illetve a nyereményt a nyertes által megadott címen kézbesíteni, akkor a nyereményt egyéb akció keretén belül ismételten nyereményként teszi elérhetővé.

 

A Játékosok kötelesek együttműködni a nyeremény átvétele/igénybe vétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget és a nyeremény átvétele meghiúsul, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át, illetve nem vehető igénybe, és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

 

7. Adatkezelés

 

A Játékosok személyes adatainak kezelésére a Szabályzat részét képező Adatkezelési Tájékoztató, valamint jelen pont rendelkezései irányadók. Jelen Szabályzat egyben Egyedi Adatkezelési Tájékoztatónak is minősül.

A személyes adatok felvétele a Játékosok önkéntes hozzájárulásán, a nyertes Játékos(ok) személyes adatainak kezelése az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényen, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényen és a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényen alapul.

 

A Játékosok a Játékban való részvétellel hozzájárulnak ahhoz, hogy személyes adataik a Grapes Communication Kft. nyereményjáték adatbázisába kerüljenek (adatkezelési nyilvántartási azonosító:153038.pdf

NAIH-124785/2017.), és azokat a Szervező az Adatkezelési Tájékoztatóban és az itt meghatározott célból kezelje az alábbiak szerint:

 

 • a weboldalra való regisztráció során megadott adataikat (név, lakcím, telefonszám)- a regisztráció törléséig kezelje;
 • regisztrációval a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy személyes adatait - nevét, telefonszámát, e-mail címét és lakcímét - a Szervező kezelje a regisztrációjának fenntartása alatti időben, azokat a nyertes kiértesítéséhez és a nyeremény átvételéhez felhasználja, továbbá a nyertes nevét a Facebook oldalán, illetve honlapján közzétegye;
 • a nyertes Játékos(ok) név és lakcím adatait tartalmazó sorsolási jegyzőkönyvet a székhelyén a számviteli kötelezettségek teljesítése érdekében a 2000. évi C. törvény 169.§-a alapján 8 évig, illetve az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott elévülési ideig megőrizze;
 • amennyiben a nyeremény kézbesítésre kerül, az adatfeldolgozóként eljáró GLS futár részére átadja,
 • valamint a nyereménnyel kapcsolatos adó és járulékbevallás, valamint adóelőleg levonás és befizetés érdekében, az adatfeldolgozóként eljáró Redactivegold Kft. részére átadja.

 

A Játékos tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, és amennyiben a Szervező az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést megszünteti, és az adatokat zárolja. Játékos tudomásul veszi, hogy az adatok törlése iránti igény a Játékban való részvételét is megszünteti, regisztrációját törli. Az adatkezeléssel kapcsolatban további tájékoztatást az Adatkezelési Tájékoztatóban találhat.

 

A Szervező adatkezelési gyakorlatáról, a Játékosokat megillető adatkezelési igényekről és egyéb a jelen Nyereményjáték szabályzatban nem szabályozott adatkezelési feltételekről a Szervező Adatkezelési tájékoztatója rendelkezik.

 

8. Felelősségkizárás

 

A regisztráció vagy pályázatok hiányosságáért, értesítési, vagy szállítási késedelemért a Szervező nem vállal felelősséget. A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból vagy a postafiókjuk levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek általában nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség, és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben kizárólag a Játékosokat terheli.

 

A Szervező a nyeremények minőségi hibáiért, meghibásodásáért kizárja a felelősségét, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A nyertes a nyeremény hibájával, meghibásodásával kapcsolatos igényeit nyereményekhez kapcsolódó jótállás és szavatosság keretében érvényesítheti.

 

A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják. A Játékos a Játékban történő részvétellel kifejezetten lemond a Játék lebonyolításával, a sorsolással, a nyereményekkel, a nyertesekkel kapcsolatos, a Szervezővel vagy bármely harmadik személlyel szembeni igényérvényesítésről.

A Szervező a Játék pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentes működéséért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért semmilyen felelősséget nem vállal. Szervező nem vállal továbbá felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Játék, illetve a Játékot, valamint a jelen Szabályzatot tartalmazó weboldal technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Szervező nem felel továbbá a rajta kívül álló okkal (például az Internetes hálózatban keletkezett technikai meghibásodással, túlterheltséggel, internet kapcsolat megszakadásával vagy kimaradással) összefüggésben keletkezett hibákért és ezek következményeiért.

Amennyiben a Játékos magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szervezővel szemben bármilyen igényt támaszt, illetve eljárást indít, a Játékos köteles minden a Szervező által megkövetelt intézkedést megtenni, és a Szervezőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szervezőt a Játékos bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri.

 

9. Shop

 

A Shop menüpontban található termékeket az oldalon gyűjtött tojásokkal (Fizetőeszköz) lehet foglalással vagy fix áron megvásárolni. A termékek árát Szervező tojásban adja meg, mely összegeket saját belátása szerint állapít meg. Az árváltozás jogát minden esetben fenntartja, melyről a Játékosokat értesíteni nem köteles. 

A foglalással történő vásárlás menete a következő: 

- a Játékos lefoglalhatja a terméket a Foglalás gomb megnyomásával. 

- a foglalásnak tojásban meghatrozott ára van.

- a termék a Játékos tulajdonába kerül, amennyiben a termékfoglaláshoz megadott időn belül más Játékos nem foglalja át tőle.

- a foglalások ára a tojásegyenlegből mindenképpen levonásra kerül, függetlenül attól, hogy a Játékosé marad-e a termék.

A Shopban megvásárolt termékekért Szervező garanciát nem vállal. Amennyiben egy termékhez annak eredeti forgalmazójától vagy gyártójától tartozik garancialevél, vagy jótállási jegy, Szervező azt a Játékos részére személyesn átadja, vagy postai úton megküldi, de a garanciális ügyintézésben egyéb szerepet nem vállal. 

A Shopban megvásárolt termékek nem visszaválthatóak, az oldalon használt fizetőeszköz pénzre semmilyen körülmények között nem válthtaó. 

A Shopban történő vásárlások ügyében Szervező felveszi a kapcsolatot Játékossal, hogy annak kézbesítését egyeztessék. Amennyiben a Játékos a regisztrációkor megadott adatai alapján nem elérhető, vagy a kapcsolatfelvételtől számított 5 munkanapon belül a megkeresésre nem reagál (azaz a kézbesítés Szervező hibáján kívüli, bármely okból meghiúsul), Szervező a terméket visszahelyezi az oldalra, a Játékos fizetőeszközét azonban nem téríti vissza. 

A nyertest a megvásárolt termékkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési kötelezettség. A nyeremény kapcsán keletkező SZJA és EHO kötelezettséget a Szervező a hatályos adótörvények alapján megállapítja és befizeti az illetékes adóhatóság részére (az adózáshoz szükséges személyes adatokat - születési hely és idő, édesanyja neve, adószáma, TAJ száma, személyi igazolvány száma -  a Nyertesnek kötelező megadnia, az adó különben nem bevallható). 

Budapesti Játékos esetében a termék átvétele személyesen történik, Szervező irodájában (1066 Budapest, Dessewffy utca 18. D18 Kávézó). Vidéki Játékos esetében a postázás költségét Szervező állja. A termékek postázása hetente egyszer történik, sima (nem ajánlott) postai levél-, vagy csomagküldeményként. A küldemények elvesztéséért, vagy sérüléséért Szervező fellelősséget nem vállal. Külföldre a megvásárolt termék kézbesítésére csak elektronikusan továbbítható termékek esetében van lehetőség. 

 

10. Prémium előfizetések

 

A Prémium előfizetés egy havidíjas csomag (bruttó 799 forint), melynek megvásárlásával a Játékos magasabb értékű nyeremények mellett egyéb exkluzív tartalmakhoz juthat. A Prémium előfizetések tartalma részletes leírása itt

A Pérmium előfizetésekre a Barion fizetőrendszeren keresztül lehet előfizetni. A Barion rendszeréről részletes leírása itt

 

A Prémium előfizetések automatikusan megújulnak, minden hónapban az első elöfizetés hónapfordulójával. Az előfizetésről leiratkozni a Profil menüpontban lehet. Az előfizetés időpontjától a Játékos hozzáférést kap a Prémium nyereményjátékokban való részvételhez. Az előfizetés időpontjában már futó játékban is részt vehet. Az előfizetés megszüntetése után a prémium hozzáférése megszűnik, aktuálisan futó játékban az előfizetése alatt elért mentett eredményeivel a játék lezárásáig részt vesz, de új eredményt már nem tud menteni. 

 

11. Egyéb          

         

A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen Szabályzat megváltoztatására, módosítására.
A Szabályzat elérhető a https://nyerjaneten.hu/jatekszabaly  webcímen.

 

 

 Budapest, 2017. július 10.