Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

 

 

Alkalmazott jogszabály:

 

Jelen adatvédelmi szabályzatra a hatályos jogszabályok, különösen az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) az irányadó.

 

Az adatkezelés nyilvántartási száma:

 

Fogalmak:

 

 1. érintett: minden olyan személy, játékos (a nyereményjátékokban regisztrált felhasználó), aki regisztrál a weboldalra és annak szolgáltatásait igénybe veszi. A nyereményjátékokban csak regisztrált felhasználók vehetnek részt;
 1. személyes adat: a felhasználó által a regisztráció során megadott adatok, melyekből személyére következtetni lehet. A felhasználóval kapcsolatba hozható adat különösen az felhasználó neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret, valamint az ezekből levonható, az felhasználóra vonatkozó következtetés;
 1. hozzájárulás: a felhasználó akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely jelen adatvédelmi szabályzaton alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;
 1. adatkezelő: weboldal üzemeltetője, a Grapes Communication Kft., amely meghatározza az adatkezelés célját, illetve az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és azokat végrehajtja;
 1. adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása;
 1. adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy – a weboldalon nyereményt biztosító cég – számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
 1. adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 1. adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

 

Adatkezelő:

Grapes Communication Kft.

1124 Budapest, Vércse utca 17.

Adószám: 14712797-2-42

E-mail cím: info@nyerjaneten.hu

Weboldal: www.nyerjaneten.hu   

Facebook oldal: https://www.facebook.com/nyerjaneten.hu/                                             

 

 

Az adatkezelés célja:

 

A weboldal célja kognitív képességeken alapuló és tudásalapú nyereményjátékok lebonyolítása, melyekben a weboldalon regisztrált felhasználók vehetnek részt. A regisztráció során megadott személyes adatokat az adatkezelő kutatási és direkt marketing tevékenységre, így különösen adatbázis építés, illetve adatbázis értékesítési célra felhasználhatja.

 

A regisztráció során az alábbi adatokat szükséges megadni:

 • felhasználónév
 • név
 • e-mail cím
 • jelszó
 • születési év
 • lakcím
 • telefonszám

 

Az adatkezelő a weboldal használatával kapcsolatban a következő adatokat kezeli: az oldalon eltöltött idő, a megnézett oldalak, a kattintások száma és helye, a felhasználó által használt böngésző és az általa használt eszköz, geo lokáció, az oldal elhagyásának helye, a felhasználó bejelentkezésének ideje, a bejelentkezések száma, illetve a regisztráció ideje.

 

A fentieken túl az adatkezelő kezeli még a felhasználó azon adatait, melyek az oldal használata során merülnek fel és az oldal használatával kapcsolatos adatok, így különösen az általa használt játék és a játék során elért pontszám, szintidő, a játékokhoz kapcsolódó mindenkori paraméterek értékei.

 

A Grapes Communication Kft. a nyertesek nevét, az adott nyereményjáték adatait, valamint a nyereményre vonatkozó adatokat jogosult közzétenni a weboldalon, illetve a nyerjaneten hivatalos facebook oldalán is. A közzétételhez a felhasználó hozzájárul a honlapon való regisztrációval, a játékban való részvétellel, illetve a nyeremény elfogadásával.

 

Adatkezelés jogalapja:

 

Az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján a felhasználó önkéntes, előzetes tájékoztatáson alapuló hozzájárulása, melyet a felhasználó a regisztráció során az adatvédelmi szabályzat elfogadásával ad meg.

 

Adatkezelés időtartama:

 

Az adatkezelő a személyes adatokat a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig kezelheti, illetve a személyes adatok törléséig, zárolásáig.

 

Adattovábbítás:

 

Nyereményjátékban való részvétel esetén a felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az adatkezelő a felhasználó személyes adatait a nyereményt biztosító cég részére továbbítsa, a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglalt adatkezelési célból, melyről az adatkezelő a felhasználót a játékban való részvétel előtt, előzetesen tájékoztatja.

 

Az adatkezelő a harmadik személy részére történő adattovábbításról nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a felhasználó nevét, továbbított személyes adatainak körét, illetve a harmadik személy nevét, elérhetőségét és az adattovábbítás időpontját.

 

Hírlevél küldés:

 

A regisztráció során a felhasználónak lehetősége van feliratkozni marketing célú hírlevélre, melyet az erre vonatkozó négyzet kipipálásával tehet meg.

 

Az adatkezelő a hírlevél küldése során kizárólag a felhasználó családi nevét és utónevét, valamint e-mail címét kezeli. Ebben az esetben az adatkezelés célja direkt  marketing célú hírlevél  küldése e-mail útján,  az  adatkezelés  jogalapja pedig a felhasználó hozzájárulása,  az adatokat  pedig  az adatkezelő – kizárólag hírlevél küldése céljából – visszavonásig kezeli.

 

Az adatkezelő a marketing célú hírlevelek küldése során a szerződő partnere – harmadik fél, a játékok során nyereményt biztosító cég – által előre meghatározott szűrési szempontok szerint leválogatja adatbázisából a kért célcsoportot és részükre elküldi a saját maga vagy a megbízó által készített marketing célú hírlevelet. A hírlevél végén az adatkezelő tájékoztatást helyez el az adatkezelő személyéről.

 

Amennyiben a felhasználó vissza kívánja vonni az adatkezelő részére a hírlevél küldéséhez való hozzájárulását (azaz le kíván iratkozni a hírlevélről), úgy ezt a hírlevél alján a leiratkozásra kattintva teheti meg.

 

A marketing célú hírlevél küldésre irányuló adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-124673/2017.

 

A weboldal látogatóinak adatai:

 

A weboldalra való belépést, kilépést a felhasználók számára kis adatcsomagok, úgynevezett sütik (a továbbiakban: „cookie”-k) segítik elő, melyeket a felhasználók informatikai eszközén a weboldal helyez el, illetve olvas arról vissza. A cookie-k a weboldal megfelelő működését, a hatékonyabb kiszolgálást, valamint statisztikai jellegű adatgyűjtés célját szolgálják. A cookie-kat a felhasználó törölni tudja az informatikai eszközéről, valamint a felhasználó manuálisan beállíthatja böngészőjét úgy is, hogy az a cookie-k alkalmazását tiltsa. A weboldalt a felhasználó abban az esetben is használni tudja, ha egyébként a cookie-k alkalmazását a böngészője beállításai között manuálisan letiltja.

 

A weboldalról a továbbításra kerülő adatok a felhasználó személyazonosságának kizárólagos azonosítására közvetlenül nem alkalmasak, azok alapján kizárólag az informatikai eszköz IP-címe azonosítható.

 

Adatbiztonság:

 

Az adatkezelő minden szükséges intézkedést megtesz az adatok biztonsága érdekében, gondoskodik azok megfelelő szintű védelméről, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

 

Az adatkezelő az adatok biztonságáról megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel gondoskodik.

 

Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen szabályzatban foglaltakat a felhasználó előzetes tájékoztatását követően egyoldalúan, bármikor megváltoztathatja a személyes adatok nagyobb biztonsága érdekében, tekintettel az adatvédelmi szabályok esetleges változására.

 

Jogorvoslati lehetőségek:


Az Infotv. alapján a felhasználó tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a kötelező adatkezelések kivételével - törlését vagy zárolását.

 

A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 25 nap áll az adatkezelő
rendelkezésére. Amennyiben az adatkezelő a felhasználó helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti igényét nem teljesíti, 25 napon belül írásban vagy a felhasználó hozzájárulásával elektronikus úton közli az elutasítás indokait.

 

Az adatkezelő a helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az felhasználókat, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította. Az értesítést mellőzi, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a felhasználó jogos érdekét nem sérti.


Kártérítés és sérelemdíj:

 

Az adatkezelő a felhasználó adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével másnak okozott kárt megtéríti. A felhasználó személyiségi jogának megsértése esetén a felhasználó sérelemdíjat (Ptk. 2:52. §) követelhet. Az adatkezelő mentesül a felelősség alól, ha a kárt az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.


Az adatkezelő nem téríti meg a kárt és nem követelhető sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem a felhasználó szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

A felhasználó a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen a felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti illetékes bírósághoz fordulhat.

 

A felhasználó a fentieken kívül panasszal, bejelentéssel fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz az alábbi elérhetőségek valamelyikén: postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.; e-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu.

 

Prémium fizetéshez kapcsolódó adatkezelés:

 

Felhasználók az oldalon Prémium előfizetést vásárolhatnak. A Prémium előfizetéshez tartozó szolgáltatások az oldalon kerülnek feltüntetésre. A Prémium előfizetés kétféleképpen fizethető:

- bankkártyás megújuló fizetés, 

- emelt díjas, egyszeri SMS fizetés

 

Az adatkezelés célja: adatkezelő a megújuló fizetéshez kapcsolódóan kezeli a felhasználók személyes adatai.

Az adatkezelés jogalapja: az adatkezelés a felhasználók hozzájárulásán alapul [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont].

Az érintettek köre: a felhasználók.

A kezelt adatok köre: név, lakcím, telefonszám, e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama: a hozzájárulás visszavonásáig.

 

Bankkártyás megújuló fizetés

 

A megújuló fizetés a felhasználói interakció nélküli ismételt fizetés. Segítségével a felhasználó meghatalmazhatja a szolgáltatót, hogy a jóváhagyása nélkül vonjon a számlájáról pénzt. Amikor a felhasználó egy, a Recurring Payment alkalmazására jogosult elfogadóhelyen első alkalommal fizet, a sikeres vásárlásával automatikusan meghatalmazza a szolgáltatót, hogy a vásárlásnál használt fizetési eszközéről (Barion egyenleg vagy bankkártya) a későbbiekben külön jóváhagyás nélkül vonjon le pénzt. A számlakivonaton minden esetben a Barion Payment Zrt. kerül feltüntetésre.

 

A fizetési folyamat megkezdésekor a Felhasznál elfogadja, hogy a Grapes Communication Kft. (1124 Budapest, Vércse utca 17.) által a https://nyerjaneten.hu felhasználói adatbázisában tárolt alábbi személyes adatai átadásra kerüljenek a Barion (1117 Budapest, Infopark sétány 1.), mint adatkezelő részére.
A továbbított adatok köre: a regisztrációkor megadott adatok.
Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a tranzakciók visszaigazolására és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.

További információ a Barion fizetésről.

 

Emelt díjas, egyszeri SMS fizetés

 

Az emelt díjas, egyszeri fizetéshez Felhasználó elfogadja a Netfizetés.hu-t, mint fizetési szolgáltatót. Az előfizetés különböző időtartamokra, különböző árakon szólhat, melyekről részletesen itt tájékozódhat. A fizetéshez kapcsolódó árak nettó árak, melyeken túl minden esetben 27% Áfa fizetendő. A Felhasználó a kiválasztott csomaghoz tartozó telefonszámra SMS küldésével kap egy egyedi kódot. Az egyedi kód felhasználásával az előfizetése azonnal aktiválható/aktiválandó. Az SMS elküldésével az üzenet díja a telefonszámlájára terhelődik. A SMS fizetés szolgáltatója a Netfizetes.hu, ügyfélszolgálati telefonszám: +36 70 297 2357.

További információ a Netfizetés.hu-ról.